Zespół Interdyscyplinarny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw wprowadza wśród wielu zmian – jako zadanie własne każdej gminy, obowiązek tworzenia Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zgodnie z ustawą Zespół Interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy.

Rada Miejska w Bełchatowie uchwałą z dnia 24 listopada 2011 roku określiła tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

W 2016 roku Zespół Interdyscyplinarny, powołany Zarządzeniem Nr 16/2012 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 16 stycznia 2012 roku, zakończył swoją 4 letnią kadencję. Zarządzeniem Nr 7/2016 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 18 stycznia 2016 r. został powołany, na nową kadencję, Zespół Interdyscyplinarny w składzie 10 osób, reprezentujących 11 bełchatowskich instytucji: Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej oddział w Bełchatowie, Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przedszkole Samorządowe nr 6, Samorządowy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, Komendę Powiatową Policji, Prokuraturę Rejonową, Sąd Rejonowy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 18 stycznia 2016 roku zostały podpisane porozumienia o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym z Miastem Bełchatowem, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, a osobami zarządzającymi ww. instytucjami.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa osób, przedstawicieli wymienionych wyżej instytucji, powołanych przez wójta, burmistrza, prezydenta, którego zadaniem jest realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy, uchwalanego corocznie przez radę gminy oraz integrowanie i koordynowanie działań podmiotów i specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. To zespół strategiczny, na którym spoczywa odpowiedzialność za przeciwdziałanie przemocy w gminie.

Zespół Interdyscyplinarny:

 • diagnozuje problemy przemocy w rodzinie,

 • podejmuje działania profilaktyczne w środowisku zagrożonym przemocą,

 • inicjuje interwencję w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

 • rozpowszechnia informacje o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

 • inicjuje działania w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Zespół interdyscyplinarny może powoływać Grupy Robocze.

Grupa robocza to specjaliści powołani do pracy z poszczególnymi rodzinami, zgodnie z właściwością przydzielonego rejonu w przypadku dzielnicowego, pracownika socjalnego, problemami występującymi w rodzinie – pedagoga, psychoterapeuty uzależnień, specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kuratora.

Do zadań grup roboczych należy:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;

 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;

 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań. 

Podejmowanie działań w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą.

Procedura „Niebieskie Karty”obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie przez wypełnienie „Niebieskiej Karty – A”, w której wpisuje się m.in.  dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i stosujących przemoc, formy przemocy i wstępny plan pomocy. Osoba pokrzywdzona lub jej opiekun otrzymuje „Niebieską Kartę - B”, zawierającą informację o przysługujących prawach i instytucjach udzielających pomocy. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej w obecności osoby dotkniętej przemocą w rodzinie dokonują pogłębionej analizy sytuacji rodziny i wypełniają formularz „Niebieska Karta – C”, a w obecności osoby stosującej przemoc w rodzinie wypełniają formularz „Niebieska Karta – D”.

Szczegółową procedurę i zadania poszczególnych służb uprawnionych do jej wszczęcia określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz formularzy „Niebieska Karta”. 

W ramach procedury członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej:

 • udzielają pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, zapraszają na spotkanie, opracowują indywidualny plan pomocy dla osoby, jej rodziny, który zawiera propozycje działań pomocowych;

 • podejmują działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w celu zaprzestania stosowania tego rodzaju zachowań, przekazują informacje o konsekwencjach popełnionych czynów, motywują do udziału w programach oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych, przeprowadzają rozmowę pod kątem nadużywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków, przekazują informacje o koniecznych do zrealizowania działaniach w celu zaprzestania stosowania przemocy w rodzinie. 

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zapewnia:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie, ul. Dąbrowskiego 2, tel. 505 347 567