Zespół Interdyscyplinarny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw wprowadza wśród wielu zmian – jako zadanie własne każdej gminy, obowiązek tworzenia Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zgodnie z ustawą Zespół Interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy.

Rada Miejska w Bełchatowie uchwałą z dnia 24 listopada 2011 roku określiła tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Zespół Interdyscyplinarny rozpoczął swoją pierwszą, 4 letnią kadencję w 2012 roku, powołany Zarządzeniem Nr 16/2012 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 16 stycznia 2012 roku. Na drugą kadencję został powołany Zarządzeniem Nr 7/2016 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 18 stycznia 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 33/2020 Prezydenta Miasta Bełchatowa z 17 lutego 2020, z późń. zm. (Zarządzenia Nr 282/2020, 28/2021, 140/2021, 57/2022) Zespół Interdyscyplinarny kontynuuje pracę trzeciej kadencji w składzie 12 osób, reprezentujących 11 bełchatowskich instytucji: Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej oddział w Bełchatowie, Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przedszkole Samorządowe nr 8, Szkołę Podstawową Nr 8, III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, Komendę Powiatową Policji, Prokuraturę Rejonową, Sąd Rejonowy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W obecnej kadencji 9 marca 2020 roku zostały podpisane porozumienia o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym z Miastem Bełchatowem, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, a osobami zarządzającymi ww. instytucjami.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa osób, przedstawicieli wymienionych wyżej instytucji, powołanych przez wójta, burmistrza, prezydenta, którego zadaniem jest realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy, uchwalanego corocznie przez radę gminy oraz integrowanie i koordynowanie działań podmiotów i specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. To zespół strategiczny, na którym spoczywa odpowiedzialność za przeciwdziałanie przemocy w gminie.

Zespół Interdyscyplinarny:

 • diagnozuje problemy przemocy w rodzinie,

 • podejmuje działania profilaktyczne w środowisku zagrożonym przemocą,

 • inicjuje interwencję w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

 • rozpowszechnia informacje o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

 • inicjuje działania w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Zespół interdyscyplinarny może powoływać Grupy Robocze.

Grupa robocza to specjaliści powołani do pracy z poszczególnymi rodzinami, zgodnie z właściwością przydzielonego rejonu w przypadku dzielnicowego, pracownika socjalnego, problemami występującymi w rodzinie – pedagoga, psychoterapeuty uzależnień, specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kuratora.

Do zadań grup roboczych należy:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;

 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;

 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań. 

Podejmowanie działań w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą.

Procedura „Niebieskie Karty”obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie przez wypełnienie „Niebieskiej Karty – A”, w której wpisuje się m.in.  dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i stosujących przemoc, formy przemocy i wstępny plan pomocy. Osoba pokrzywdzona lub jej opiekun otrzymuje „Niebieską Kartę - B”, zawierającą informację o przysługujących prawach i instytucjach udzielających pomocy. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej w obecności osoby dotkniętej przemocą w rodzinie dokonują pogłębionej analizy sytuacji rodziny i wypełniają formularz „Niebieska Karta – C”, a w obecności osoby stosującej przemoc w rodzinie wypełniają formularz „Niebieska Karta – D”.

Szczegółową procedurę i zadania poszczególnych służb uprawnionych do jej wszczęcia określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz formularzy „Niebieska Karta”. 

W ramach procedury członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej:

 • udzielają pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, zapraszają na spotkanie, opracowują indywidualny plan pomocy dla osoby, jej rodziny, który zawiera propozycje działań pomocowych;

 • podejmują działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w celu zaprzestania stosowania tego rodzaju zachowań, przekazują informacje o konsekwencjach popełnionych czynów, motywują do udziału w programach oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych, przeprowadzają rozmowę pod kątem nadużywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków, przekazują informacje o koniecznych do zrealizowania działaniach w celu zaprzestania stosowania przemocy w rodzinie. 

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zapewnia:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie, ul. Dąbrowskiego 2, tel. 505 347 567