Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.

  • Upoważniony pracownik Działu Świadczeń Rodzinnych na wniosek osoby uprawnionej do alimentów albo w przypadku przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego przeprowadza wywiad alimentacyjny z dłużnikiem alimentacyjnym (w siedzibie MOPS) oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe.
  • Dział Świadczeń Rodzinnych może wystąpić także do ośrodka pomocy społecznej o udostępnienie wywiadu środowiskowego, ale przeprowadzonego nie wcześniej niż 3 miesiące od dnia wystąpienia o udzielenie informacji.

  • W przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swych zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, Dział Świadczeń Rodzinnych:

1) zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako
bezrobotny albo jako poszukujący pracy w przypadku braku 
możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny;

2) informuje powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji 
zawodowej dłużnika alimentacyjnego.

4. W przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwienia 
przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego lub odmówił:

- złożenia oświadczenia majątkowego,

- zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny 
albo poszukujący pracy,

- bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej 
pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac 
interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót 
publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu 
zawodowym dorosłych,

Dział Świadczeń Rodzinnych wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

  1. Decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych nie wydaje się wobec dłużnika, który przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów.

  2. Jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, Dział Świadczeń Rodzinnych MOPS kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, dołączając odpis tej decyzji oraz składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.3).

  3. Na podstawie wniosku skierowanego przez MOPS starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy.

  4. Uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy następuje na wniosek MOPS gdy:

- ustanie przyczyna zatrzymania prawa jazdy (tzn. dłużnik udzielił wywiadu alimentacyjnego, złożył oświadczenie majątkowe, zarejestrował się w PUP itp.) oraz dłużnik alimentacyjny przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów lub

- nastąpi utrata statusu dłużnika alimentacyjnego.

9. Dział Świadczeń Rodzinnych przekazuje powiatowemu urzędowi pracy informacje o utracie statusu dłużnika alimentacyjnego lub ustaniu potrzeby aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.

10. Dział Świadczeń Rodzinnych przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności zawarte w wywiadzie alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego.

11. Dział Świadczeń Rodzinnych informuje organ właściwy wierzyciela oraz komornika sądowego o 
podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego oraz o ich efektach.

12. Dział Świadczeń Rodzinnych informuje sąd o bezczynności lub wszelkich przejawach opieszałości komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu.

13. Dział Świadczeń Rodzinnych przekazuje do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.