Zasiłek celowy oraz specjalny zasiłek celowy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, ogrzewania, w tym opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

 

Zasiłek celowy na żywność – przyznaje się na podstawie uchwały RM z 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023:

  • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

  • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 150 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Specjalny zasiłek celowy 

Świadczenie przyznawane jest na podstawie art. 41 ustawy o Pomocy Społecznej z dn. 12 marca 2004r. Może być przyznany w szczególnie uzasadnionych okolicznościach przy przekroczonym kryterium dochodowym.
Wymagana dokumentacja:

 

  • wniosek strony,

  • udokumentowanie sytuacji materialnej, zawodowej, zdrowotnej, w szczególności:zaświadczenie z PUP, zaświadczenie o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, kserokopia decyzji o dodatku mieszkaniowym, dodatku energetycznym oraz inne dokumenty potwierdzające sytuację materialną, w przypadku ponoszenia kosztów leczenia - zaświadczenie lekarskie oraz faktury za leki lub kserokopie wycenionych recept.