Jednorazowe świadczenie w ramach programu- ,,Za życiem"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Jednorazowe świadczenie w ramach programu „Za życiem”.

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie, w wysokości 4 000,00 zł, na jedno dziecko.

  • świadczenie przysługuje bez względu na wysokość dochodów uzyskiwanych przez rodzinę;

  • świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka

  • wniosek o wypłatę świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania;
  • prawo do świadczenia przysługuje, jeśli kobieta pozostawała pod opieką medyczną w trakcie ciąży;

  • świadczenie przysługuje po przedstawienu zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną, potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką lekarską nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Zaświadczenie winno zawierać daty udzielonych świadczeń zdrowotnych w każdym trymestrze ciąży;

  • ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu stwierdza w zaświadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii

 Wniosek o przyznanie jednoradzowego świadczenia w ramach programu ,,Za życiem" należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie, ul Dąbrowskiego 2 lub drogą elektroniczną.