Opieka Wytchnieniowa - Edycja 2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

 

Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024 

na terenie Miasta Bełchatów w 2024 roku. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie przystąpił do PROGRAMU OPIEKA WYTCHNIENIOWA” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024, realizowanego w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub 

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: 

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo 

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44) 

- poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie planuje realizować Program w dwóch formach: 

  • świadczenia usługi w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,

  • świadczenia usługi w ramach pobytu całodobowego w miejscu wskazanym lub u wybranego realizatora usługi.

 

Osoby zainteresowane ( lub opiekunowie) prosimy o kontakt z pracownikami 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie, ul. Dąbrowskiego 2, 

pod nr telefonu:44 635 28 79 , 518 756 539.  

 

Link do strony ministerstwa, na której znajdują się szczegółowe informacje dot. Programu : 

https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego--edycja-2024