Zasiłki Okresowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
i adresowane jest do osób i rodzin o dochodach niższych niż ustawowe kryterium w szczególności
ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień
do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. 

Zasiłek okresowy ustala się: 

  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem  tej osoby, z tym że miesięczna kwota zasiłku nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
  • w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny
    a dochodem tej rodziny.

z tym że wysokość zasiłku okresowego nie może być 50% różnicy:

  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej -50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
  • w przypadku rodziny między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł. Okres, na jaki przyznane zostanie
to świadczenie, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. 

Wymagana dokumentacja:

  • wniosek strony,
  • udokumentowanie sytuacji materialnej, zawodowej, zdrowotnej (w szczególności zaświadczenie bezrobotnego z PUP, zaświadczenie o wysokości zarobków (wg wzoru) za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku, odcinek od emerytury, renty, w przypadku posiadania dodatku mieszkaniowego - kserokopia decyzji (oryginał do wglądu), w przypadko ponoszenia kosztów leczenia - zaświadczenie lekarskie oraz rachunki za leki lub kserokopie wycenionych recept).