Świadczenia z pomocy społecznej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie realizuje politykę społeczną państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oferując pomoc w formie świadczeń:


1) Świadczenia pieniężne:

 • zasiłek stały,

 • zasiłek okresowy,

 • zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy,

 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,

 • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd, (wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd).


2) Świadczenia niepieniężne:

 

 • praca socjalna,

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,

 • składki na ubezpieczenia społeczne,

 • pomoc rzeczowa,

 • sprawienie pogrzebu,

 • poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa,

 • schronienie,

 • posiłek,

 • niezbędne ubranie,

 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,

 • kierowanie i opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.

Komu pomoc przysługuje

Pomoc społeczna przysługuje: (art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej)

 • osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskanie w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

  b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłki celowego;

 • mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej nie przysługuje osobom odbywającym  karę pozbawienia wolności z wyjątkiem osób odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

W przypadku osób czasowo aresztowanych, świadczenie jest zawieszane, a za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń (art. 13 ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej).

Pomocy społecznej udziela się z powodu: 

 • ubóstwa,

 • sieroctwa,

 • bezdomności,

 • bezrobocia,

 • niepełnosprawności,

 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,

 • przemocy w rodzinie,

 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,

 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt. 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach,

 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

 • alkoholizmu lub narkomanii,

 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.(art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). 

  Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają ustawowych kryteriów dochodowych : tj. 776,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 600,00 zł na osobę w rodzinie - w przypadku rodziny, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z ww. powodów. 

  W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. 

  Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania,jeśli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu,

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,

 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Przyjmuje się , że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł.