Zasiłki stałe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Jest to świadczenie przyznawane na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom pełnoletnim, niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, spełniającym kryterium dochodowe.

Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1693) zasiłek stały ustala się w wysokości:

  • w przypadku osoby samotnie gospodarujące - różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 1 000 zł miesięcznie;
  • w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku nie może być niższa niż 100 zł miesięcznie.

Całkowita niezdolność do pracy oznacza:  

  • całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, lub o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji);
  • zaliczenie do I lub II grupy inwalidów, lub
  • legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (odpowiednie orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności).

Niezdolność  do  pracy  z  tutułu  wieku  to  osiągnięcie  wieku  emerytalnego  określonego  w  art. 24  oraz  w art. 27 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 
W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego, renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu terminu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna zasiłek stały nie przysługuje.

 

 

Druki do pobrania