Jesteś tutaj: Start / Świetlice / STER

STER

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Świetlica Socjoterapeutyczna "STER"

Uczestnikami Świetlicy Socjoterapeutycznej "Ster" mogą być dzieci i młodzież z terenu miasta Bełchatowa. Uczestnictwo w zajęciach jest nieodpłatne, wymaga wydania decyzji administracyjnej. 

Świetlica funkcjonuje w budynku 
Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie przy 
ul. Okrzei 1a w Bełchatowie
kontakt telefoniczny (044) 632 22 29

Godziny pracy świetlicy
Dzień tygodnia Godziny pracy
Poniedziałek 9.00 - 17.30
Wtorek 9.00 - 17.30
Środa 9.00 - 17.30
Czwartek 9.00 - 16.00 (dzieci)
16.00 - 19.00 (grupa ,,AZYMUT")
Piątek 9.00 - 17.30
Sobota 9.00 - 14.00

W czasie ferii i wakacji, świetlica nie pracuje w soboty

Zajęcia od poniedziałku do piątku odbywają się

w godzinach 7.30 - 15.30

Głównym celem naszych działań jest wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji: opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej poprzez budowanie wsparcia środowiskowego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych dysfunkcją. 

Podstawowe zadania placówki:
 • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa,
 • tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków,
 • propagowanie pozytywnych form organizacji czasu wolnego,
 • szerzenie oświaty zdrowotnej na terenie placówki,
 • łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie,
 • wpajanie pozytywnych relacji interpersonalnych, zapobieganie powstawaniu zachowań społecznie niepożądanych,
 • propagowanie zdrowego stylu życia, w tym działania edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień,
 • współpraca z rodzinami lub prawnymi opiekunami podopiecznych, pedagogami szkolnymi, pracownikami socjalnymi i innymi podmiotami fachowo pomagającymi w zakresie niezbędnym do prowadzenia pracy wychowawczo dydaktycznej,
 • zapewnienie wyżywienia uczęszczającym do świetlicy.

W ramach programu profilaktyczno-socjoterapeutycznego prowadzimy następujące cykle zajęć:

 • diagnostykę psychologiczną i pedagogiczną,
 • terapię zaburzeń,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • zajęcia sportowo-rekreacyjne,
 • zajęcia profilaktyczno-socjoterapeutyczne,
 • maratony twórczości,
 • zajęcia o charakterze kulturalno-oświatowym. 

oraz co roku organizujemy półkolonie letnie dla dzieci klientów MOPS w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych.

Uczestnicy zajęć mają do dyspozycji dobrze wyposażone pomieszczenia przystosowane do prowadzenia zajęć dydaktycznych.