Zasiłki dla opiekunów

Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.

- za okresy od dnia 1 lipca 2013r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. poz. 992, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.,

- od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r.;

- osobie ubiegającej się zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenie pielęgnacyjne,

- na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;

- rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego,

- małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych zeznań;

 

Pliki do pobrania