Zasiłki Okresowe

Świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
i adresowane jest do osób i rodzin o dochodach niższych niż ustawowe kryterium w szczególności
ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień
do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. 

Zasiłek okresowy ustala się: 

z tym że wysokość zasiłku okresowego nie może być 50% różnicy:

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł. Okres, na jaki przyznane zostanie
to świadczenie, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. 

Wymagana dokumentacja:

Pliki do pobrania