Zasiłek celowy oraz specjalny zasiłek celowy

Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

 

Zasiłek celowy na żywność – przyznaje się na podstawie uchwały RM z 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023:

Specjalny zasiłek celowy 

Świadczenie przyznawane jest na podstawie art. 41 ustawy o Pomocy Społecznej z dn. 12 marca 2004r. Może być przyznany w szczególnie uzasadnionych okolicznościach przy przekroczonym kryterium dochodowym.
Wymagana dokumentacja: