Zasiłek celowy oraz specjalny zasiłek celowy

Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Prawo do świadczenia posiada osoba bądź rodzina, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego. 

Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej

Wymagana dokumentacja:

Zasiłek celowy na żywność –„ Pomoc państwa w zakresie dożywiania":

Specjalny zasiłek celowy 

Świadczenie przyznawane jest na podstawie art. 41 ustawy o Pomocy Społecznej z dn. 12 marca 2004r. Może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach pomimo przekroczonego kryterium dochodowego.

Wymagana dokumentacja:

Pliki do pobrania