Informacje dotyczące zmian organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 października 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie,
w ramach projektu
„Efektywna i skuteczna pomoc w Mieście Bełchatów"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
wdrożył nowy model pracy i organizacji Ośrodka.

       W obecnej strukturze praca socjalna została oddzielona od zadań administracyjnych
i świadczenia usług socjalnych. Celem tych działań jest lepsze wykorzystanie zasobów
w pracy na rzecz mieszkańców naszego miasta.

       W nowej strukturze organizacyjnej zostały wyodrębnione nowe działy, zespoły
i samodzielne stanowiska pracy, które specjalizują się w różnych obszarach aby efektywniej pracować z osobami i rodzinami objętymi wsparciem tutejszego Ośrodka.

W ramach nowej struktury wyodrębniono:

I. Dział Pomocy Środowiskowej w ramach którego funkcjonuje:

Zespół ds. Pierwszego Kontaktu tel. 669 985 794

Zespół ds. Pracy Socjalnej tel. 505 957 655

Samodzielne Stanowisko ds. Projektów Socjalnych tel. 505 957 655

Zespół ds. Świadczeń Przyznawanych Decyzją tel. 669 985 764

Zespół ds. Profilaktyki, Projektów i Sprawozdawczości tel. 505 347 586

Siedziba: Bełchatów, ul. Staszica 18

 

II. Dział Pomocy Usługowej w ramach którego funkcjonuje:

Zespół ds. Usług tel. 518 756 539, 661 944 326

Zespół Usług Opiekuńczych
i Wsparcia Osób Niesamodzielnych tel. 518 756 539, 661 944 326

Zespół Realizacji Pomocy Usługowej tel. 518 756 539, 661 944 326

Siedziba: Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 2

 

JAK KORZYSTAĆ Z USŁUG MOPS PO ZMIANACH

Osoba, która po raz pierwszy ubiega się o pomoc powinna zgłosić się do pracownika Zespołu ds. Pierwszego Kontaktu.

Pracownik przeprowadzi rozmowę wstępną, zdiagnozuje problem, przyjmie wnioski
o udzielenie wsparcia oraz skieruje do odpowiedniego zespołu właściwego do rozwiązania problemu.

Zespół ds. Pierwszego Kontaktu zajmuje się:

- przyjmowaniem osób po raz pierwszy zgłaszających się do ośrodka i kierowanie
  ich do właściwego zespołu,

- dokonywaniem wstępnej diagnozy zgłaszanych problemów i potrzeb klienta,

- udzielaniem informacji o:

 • roli, zadaniach i formach wsparcia oferowanych przez MOPS w Bełchatowie
  oraz innych instytucji współpracujących,

 • uprawnieniach i obowiązkach wynikających z ustawy o pomocy społecznej,
  o możliwościach i warunkach uzyskania pomocy, zasadach współpracy
  z pracownikami oraz konsekwencjach braku współpracy ze strony tych osób,

- prowadzeniem aktualnej bazy danych podmiotów i instytucji świadczących różnorodne
  usługi mogące pomóc osobom ubiegającym się o pomoc,

- przeprowadzaniem rodzinnych wywiadów środowiskowych na rzecz innych ośrodków,

- podejmowaniem działań interwencyjnych,

- prowadzeniem spraw związanych z wypłacaniem wynagrodzeń dla opiekunów prawnych.

 Zespół ds. Pracy Socjalnej zajmuje się:

- współpracą z organizacjami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi w celu
  łagodzenia i rozwiązywania występujących problemów społecznych,

- pomocą w uzyskaniu poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów
  i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe, organizacje
  pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy dla osób będących w trudnej sytuacji
  życiowej,

- udzielaniem informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych
  osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące
  przyczyną trudnej sytuacji życiowej,

- pobudzaniem społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych
  w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb osób, rodzin, grup i społeczności.

- organizowaniem różnych form pomocy, podejmowaniem działań edukacyjnych, mających
  na celu zwiększenie umiejętności społecznych osób objętych wsparciem.

- prowadzeniem spraw związanych ze sprawowaniem pogrzebu.

Pomocą pracowników zespołu objęte są zarówno osoby korzystające z pomocy finansowej MOPS jak i osoby wymagające jedynie innego rodzaju wsparcia w rozwiązywaniu problemów. Do zadań pracowników zespołu należy prowadzenie pracy socjalnej
przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi, które pozwolą na wnikliwą diagnozę problemów i zwiększą szansę na skuteczną i kompleksową pomoc.

W strukturze Zespołu ds. Pracy Socjalnej wyodrębniono
Samodzielne Stanowisko ds. Projektów Socjalnych,

do zadań którego należy w szczególności:

- opracowywanie projektów socjalnych mających na celu, m. in. prowadzenie działań
  z zakresu aktywnej integracji zawodowej, społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej,

- koordynowanie i monitorowanie spraw związanych z realizacją projektów socjalnych,

- współpraca z organami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, związkami
  wyznaniowymi oraz innymi instytucjami świadczącymi usługi społeczne w celu realizacji
  projektów socjalnych,

- prowadzenie pracy socjalnej z osobą i rodziną przy wykorzystaniu metod pracy socjalnej
  (indywidualnej, grupowej) oraz narzędzi i instrumentów pracy socjalnej,

- administrowanie i bieżąca obsługa konta MOPS na portalu społecznościowym.

Zespół ds. Świadczeń Przyznawanych Decyzją

Do zadań pracowników zespołu należy przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, badanie potrzeb i zasobów klientów i rodzin a w rezultacie przyznawanie pomocy finansowej i rzeczowej ustalając zakres i wysokość świadczeń.
Pracownicy określają także zakres współpracy z klientem.

W szczególności do zadań zespołu należy:

- prowadzenie postępowań, przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych
  w celu wydania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy społecznej
  i świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- pomoc osobom i rodzinom korzystającym ze wsparcia MOPS w wykorzystaniu własnych
  zasobów, uprawnień i możliwości w celu poprawy swojej sytuacji m.in. finansowej,
  rodzinnej, zdrowotnej i mieszkaniowej.

 Zespół ds. Profilaktyki, Projektów i Sprawozdawczości zajmuje się:

- aplikowaniem o środki zewnętrzne z zakresu zadań pomocy społecznej i realizacją
  projektów w oparciu o pozyskane fundusze,

- sporządzaniem sprawozdań z zakresu pomocy społecznej i przekazywanie
  ich do właściwych organów,

- przygotowywaniem projektów programów, analiz w zakresie dysfunkcji i potrzeb
  pomocy społecznej,

- koordynacją i nadzorem nad realizacją programu Profilaktyki i Rozwiązywania
  Problemów Alkoholowych,

- współpracą z organami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi,
  związkami wyznaniowymi, instytucjami świadczącymi usługi społeczne w celu realizacji
  programów i projektów.

 

W ramach Działu Pomocy Usługowej funkcjonują:

1. Zespół ds. Usług,

2. Zespół Usług Opiekuńczych i Wsparcia Osób Niesamodzielnych,

3. Zespół Realizacji Pomocy Usługowej

Zespołu ds. Usług zajmuje się:

- świadczeniem usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych
  oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- świadczeniem usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej,

- kierowaniem do ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej, schronisk i noclegowni
  dla osób bezdomnych, mieszkań chronionych oraz placówek wsparcia dziennego
  w tym do Środowiskowego Domu Samopomocy KONICZYNKA,

- prowadzeniem działań interwencyjnych służących zabezpieczeniu niezbędnych potrzeb
  osób starszych, chorych i niepełnosprawnych,

- przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych i prowadzenie postępowań
  administracyjnych w zakresie działań zespołu.

Zespół Usług Opiekuńczych i Wsparcia Osób Niesamodzielnych

realizuje zadania w zakresie:

- świadczenia usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych
  oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  w miejscu zamieszkania klienta,

- współpracy z rodziną, instytucjami i innymi osobami oraz organizowanie pomocy
  w środowisku w celu poprawy funkcjonowania w miejscu zamieszkania,

- prowadzenie działań edukacyjno-konsultacyjnych dla członków rodzin
  objętych wsparciem zespołu,

- świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej,

- wspieranie, aktywizowanie i pomoc dla osób przebywających w mieszkaniu chronionym,

- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i prowadzenie postępowań
  administracyjnych w zakresie pomocy finansowej i usługowej.

Zespół Realizacji Pomocy Usługowej realizuje zadania w zakresie:

- przygotowania decyzji administracyjnych, pism i postanowień
  z zakresu Działu Pomocy Usługowej,

- rozliczania kosztów pobytu osób w placówkach,

- prowadzenia spraw dotyczących procesów z zakresu wsparcia osób starszych,
  chorych, niepełnosprawnych.

 

Pracownicy socjalni każdego zespołu udzielają informacji na temat zasad korzystania
ze świadczeń pomocy społecznej oraz wskazówek i pomocy dotyczącej rozwiązywania spraw życiowych osób będących w trudnej sytuacji.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie